gaSetUserId('".$."');"; ?>

Polityka prywatności

Spis treści
  1. Postanowienia ogólne
   1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem katalogu internetowego RedBird.pl jest Red Bird sp. z o.o. (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Lublinek 49, 93-469 Łódź), NIP: 727 27 87 727, KRS: 0000438905, adres poczty elektronicznej: b2b@redbird.pl - zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą katalogu internetowego i Sprzedawcą.
   2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   4. Dokonując rejestracji w Katalogu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
   5. Wszystkie formularze służące do podawania danych osobowych przez Użytkownika są umieszczone w bezpiecznej części Katalogu zabezpieczonej certyfikatem SSL dzięki temu wszystkie dane są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
   6. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia w Katalogu
   7. Login i hasło Użytkownika mają charakter poufny. Prosimy Użytkownika o odpowiednie zabezpieczenie tych danych.
  2. Cel i zakres zbierania danych
   1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
    1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
    2. udokumentowanie stosunków umownych, w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych.
   2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); opcjonalnie inny adres dostawy.
   3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach katalogu internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Podstawa przetwarzania danych
   1. Korzystanie ze katalogu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Katalogu.
   2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m. in. gdy:
    1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
    2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
   3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
  4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
   1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
   2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
    1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
   3. W celu realizacji powyższych uprawnień można skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: b2b@redbird.pl albo pisemnie na adres Administratora.
  5. Postanowienia końcowe
   1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko katalogu internetowego.
   2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
   3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
    1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
    2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu katalogu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel